Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod B2B CBDmylife.cz

Nákup v tomto eshopu je podmíněn minimálním věkem 18 let.

  • Eshop B2B CBDmylife.cz (dále jen jako „prodávající“)
  • provozovatel: Interdrive s.r.o.
  • IČO: 19384521
  • vedená u Krajského soudu v Plzni
  • Se sídlem: Slupská 1157/3, 323 00 Plzeň
  • Pro distribuci a prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na doméně B2Bcbdmylife.cz
  • Bankovní spojení: 324755055/0300

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu B2Bcbdmylife.cz (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s §1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná povinnosti a práva obou smluvních stran, které vznikají na základě kupní smlouvy a prodeje zboží mezi prodávajícím a další fyzickou osobou starší 18. let (dále jen „kupující“) prostřednictvím eshopu B2Bcbdmylife.cz.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.3. Prodávající má právo znění obchodních podmínek upravovat a doplňovat. Toto ustanovení se netýká kupních smluv, které vznikly v době účinnosti předchozích obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. V internetovém obchodě umístěném na adrese https://cbdmylife.cz je možné nakupovat jak s registrací, tak i bez registrace. Na základě registrace, nebo nákupu kupujícího vzniká automaticky uživatelský účet. Uživatelský účet umožňuje kupujícímu přístup do rozhraní uživatele. Ve svém uživatelském rozhraní může kupující objednávat zboží a upravovat uživatelské nastavení.

2.2. Při zakládání uživatelského účtu je kupující povinen uvádět pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu je kupující při případných změnách povinen aktualizovat. Prodávající považuje údaje uvedené v uživatelském účtu za pravdivé a aktuální.

2.3. Přístup do uživatelského účtu je chráněn heslem a uživatelským jménem. Kupující je povinen zachovat ohledně informací k přístupu do svého uživatelského účtu mlčenlivost.

2.4. Kupující nemá oprávnění umožňovat využívání uživatelského účtu třetím osobám, ani nikomu sdělovat své přihlašovací údaje.

2.5. Prodávající má právo kompletně zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, kdy se prodávající dozví o nepravosti uvedených informací kupujícím, především pak je-li kupující mladší 18 let. nebo v případě, že kupující poruší své povinnosti plynoucí z kupní smlouvy, včetně těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7 .Uživatelský účet si může zaregistrovat pouze dospělá osoba po dosažení věku 18. let, která trvale žije na území České republiky.  

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace produktů, fotografie a informace umístěna na webovém rozhraní má pouze informativní charakter a prodávající nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu na takto vystavené zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Kupní smlouvu může uzavřít pouze osoba starší 18. let.

3.3. Pro nákup kupující vyplní objednávkový formulář v rozhraní eshopu. Objednávkový formulář obsahuje nezbytné informace k dokončení obchodu.

3.4. Před odesláním objednávkového formuláře prodávajícímu, může kupující měnit a upravovat veškeré informace ohledně objednávky i osobního nastavení. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na poslední tlačítko Odeslat objednávku“. Prodávající zasílá potvrzující e-mail kupujícímu s rekapitulací objednávky.

3.5. Prodávající má právo v závislosti na charakteru objednávky vyžádat si od kupujícího dodatečné potvrzení aktuálnosti objednávky prostřednictvím telefonu, nebo e-mailu.

3.6. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká akceptací (přijetím) objednávky. Kopie objednávky je zaslána kupujícímu na e-mail, který uvedl během vyplňování objednávkového formuláře.

3.7. Kupující s odesláním objednávky souhlasí, že komunikace při uzavírání kupní smlouvy vznikne na dálku. Náklady, které vzniknou kupujícímu za použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady za připojení k internetu a náklady za případné použití telefonu) si hradí kupující sám, přičemž žádné z těchto nákladů se neliší od základních sazeb. 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny produktů a náklady spojené s dopravou zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit částku bezhotovostním převodem na účet 276126667/0300 vedený u ČSOB, nebo platbou na dobírku v místě, které označil kupující na objednávce.

4.2. Náklady na balné prodávající neúčtuje. Náklady na dopravu jsou řízeny platným ceníkem uvedeným na webové prezentaci cbdmylife.cz.

4.3. Prodávající od kupujícího nepožaduje zálohu na zboží odeslané dobírkou. Tímto bodem není ustanovení článku 4.6 obchodních podmínek o povinnosti zaplatit zboží předem. V případě zvolené platby dobírkou, platí zboží kupující až při jeho převzetí.

4.4. V případě bezhotovostního převodu je kupující povinen uhradit objednávku společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.5. Prodávající je oprávněn, zvláště v případě, že ze strany kupujícího nevznikne dodatečné potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat úhradu celé kupní ceny zboží ještě před jeho odesláním na adresu kupujícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Slevy a akce na zboží a přepravu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Fakturu za zakoupené zboží dostane automaticky kupující do své mailové schránky. 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení  § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodání zboží, u kterého kupující porušil ochranný obal.

5.2. Nejedná-li se o případ z čl. 5.1 obchodních podmínek, nebo o jiný případ, kdy není možné od kupní smlouvy odstoupit, má kupující podle ustanovení  § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy má právo kupující zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 5.2 obchodních podmínek dojde ke zrušení smlouvy od začátku. Zboží musí být vráceno prodávajícímu nepoškozené a nerozbalené do 14 dnů. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, hradí ze svých nákladů finance spojené s dopravou a vrácením zboží. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, prodávající není povinen platbu za zboží dříve, než zboží zpět převezme.

5.4. V případech, kdy má kupující nárok v souladu s ustanovením  § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je v této stejné době také prodávající oprávněn, kdykoli odstoupit od kupní smlouvy a to až do doby převzetí kupujícím zboží. V tomto případě vrátí prodávající prodávajícímu kupní cenu zboží bez zbytečných odkladů a to bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím.

5.5. Je-li současně se zbožím poskytnut dárek kupujícímu, je tato darovací smlouva mezi kupujícím a prodávajícím uzavírána s rozbalovací podmínkou, že pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva na takový dárek účinnost a kupující má povinnost současně se zbožím vrátit také poskytnutý dárek. 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Pokud je způsob dopravy domluven individuálně na zvláštní požadavky kupujícího, nese kupující riziko dalších nákladů spojených s tímto způsobem dopravného.

6.2. Má-li kupující podle kupní smlouvy povinnost doručit zboží na místo, určené kupujícím v objednávkovém formuláři, je kupující povinen převzít objednané zboží při jeho dodání.

6.3. V případě, že je ze strany kupujícího nutno doručovat zboží opakovaně, nebo odlišným způsobem, než bylo smluveno v objednávce, má kupující povinnost uhradit náklady navýšené opakovaným odesíláním, nebo jiným doručováním u které se navýšily náklady.

6.4. Po převzetí zboží od dopravce je kupující povinen překontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad obalu tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci. V případě, že shledá kupující porušení obalu, které svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.  

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (především ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zaslané zboží při převzetí nemá žádné vady. To znamená, že zboží má stejné vlastnosti, jaké si obě smluvní strany smluvili. Zboží odpovídá jakosti, je ve smluveném množství a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Práva a povinnosti vadného plnění může uplatnit kupující  prostřednictvím on-line komunikace na adrese cbdmylife@seznam.cz.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabyde vlastnictví zboží uhrazením kompletní kupní ceny.

8.2. Prodávající nemá vazby ke kupujícímu a není vázán žádným kodexem chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě dokladu o živnostenském oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své lokace příslušný živnostenský úřad.

8.5. Tímto kupující přebírá na sebe nebezpečí změn okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 obč. zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Kupující má nárok na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující s odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním těchto osobních údajů: Jméno a přijimení, IČO, DIČ, elektronická adresa, fakturační adresa, doručovací adresa, věk a telefon (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující dává souhlas se zpracováním jeho osobních údajů prodávajícímu a to pro účely realizovat práva a povinnosti k dokončení kupní smlouvy a pro vedení uživatelských účtů. Nezvolí-li kupující odlišnou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, také pro účely rozesílání obchodních sdělení na adresu kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů a to v celém rozsahu tohoto článku nemusí být podmínkou, která by znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že má povinnost uvádět své osobní údaje pravdivé a udržovat je stále aktualizované.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího má právo prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě dopravce, nebude prodávající osobní údaje bez předchozího souhlasu předávat třetím osobám.

9.6. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou, budou zpracovány v tištěné, nebo elektronické podobě.

9.7. Kupující stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Kupující souhlasí se zasláním důležitých informací, které souvisí se zbožím a jeho dodávkou. Pokud kupující nezaškrtne jinak, v objednávce souhlasí také se zasíláním obchodního sdělení elektronickou poštou. Nastavení rozesílání obchodních sdělení má právo kdykoli bez udání důvodů kupující zrušit a to buď ve svém uživatelském účtu, nebo požádat prodávajícího na uvedených kontaktech o toto zrušení.

10.2. Kupující dává souhlas s ukládáním cookies na jeho počítač.  

11. INFORMACE O PRODUKTECH

11.1. Informace uvedené u produktů v eshopu jsou pouze ilustrační a v detailech se mohou lišit od zaslaného produktu.

11.2. Pokud zboží nebude skladem, nejpozději do dvou pracovních dnů bude prodávající informovat kupujícího a to e-mailem, nebo telefonicky.

11.3. Informace o semínkách a rostlinách mají pouze vzdělávací a informativní charakter.  

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud je kupující ze zahraničí, kupní smlouva se řídí českým právem. Tímto bodem nejsou dotčena práva spotřebitele, které plynou z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Stane-li se, že některá z ustanovení obchodních podmínek nebude účinná, nebo se stane neplatnou, na místo neplatných ustanovení se zařadí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nejvíce svým obsahem přibližuje. Neúčinností, nebo neplatností jednoho ustanovení, není dotknuta platnost na ostatní ustanovení obchodních podmínek.

12.3. Kupní smlouvu a obchodní podmínky prodávající archivuje na dobu neurčitou v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Osobám mladším 18 let neprodáváme žádné zboží v tomto eshopu.

12.5. Adresa elektronické pošty prodávajícího: cbdmylife@seznam.cz, telefon: +420 608251414. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.8.2023

 

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:                  [BUDE DOPLNĚNO].

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát:                  [BUDE DOPLNĚNO].

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti [BUDE DOPLNĚNO](„Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: